Tutkimuksesta

Tässä englannissa tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa seksuaaliterapian asiantuntijaa heidän näkemyksistään miesten ennenaikaisesta siemensyöksystä ja sen hoitamisesta. Ennenaikainen siemensyöksy on ongelmana arviolta noin 20-30 %:lla miehillä, ainakin jossain vaiheessa heidän elämäänsä.

Liian nopean siemensyöksyn määrittely ja siitä aiheutuvat ongelmat

Liian nopea siemensyöksy (PE) määritellään keskeisesti siten, että mies ei pysty siemensyöksyä toistuvasti kontrolloimaan tahtonsa mukaan ja siemensyöksy tapahtuu alle minuutin kuluessa yhdynnän alusta. Edelleen että ongelma on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja että se koetaan haitallisena ja että se tapahtuu yli 75 %:ssa yhdynnöissä. Liian nopea siemensyöksy voi olla koko elämän kestänyt ongelma tai se on alkanut esimerkiksi uuden suhteen myötä tai jossain vaiheessa elämää muuten. Oleellista ongelmassa on että mies tai pari kokee liian nopean siemensyöksyn haitallisena asiana.

Miehet, jotka kärsivät liian nopeasta siemensyöksystä, kertovat esimerkiksi lisääntyneestä ahdistuksesta, emotionaalisesta hädästä ja sosiaalisista ongelmista sekä alentuneesta itseluottamuksesta. Elämän suhteellinen laatu kärsii riippumatta parisuhteen luonteesta. Vakituisessa suhteessa olevat miehet kertovat parisuhdeongelmista ja seksielämän huonosta laadusta. Yksinäiset miehet puolestaan kertovat välttävänsä uusien suhteiden luomista. Näistä vaikeuksista huolimatta suurin osa miehistä ei hae apua tähän ongelmaan. Ja iso osa apua hakeneista miehistä kokee saadun terapia-avun olleen vähäistä.

Menetelmä

Terapeutteja haastattelussa oli kaikkiaan kahdeksan ja he olivat iältään 47 – 63 vuotiaita, ja jokaisella oli vähintään 4 vuoden seksuaaliterapiatyökokemus. Naisterapeutteja oli 7 ja miehiä 1. Useimpien pääasiallinen hoitomenetelmä oli integratiivinen eli useiden eri terapia- ja hoitomenetelmien yhdistelmä. Haastatellut terapeutit arvioivat omista miesasiakkaistaan tyypillisesti noin 20 % kärsineen liian nopeasta siemensyöksystä.

Haastattelussa oli neljä pääteemaa: Romanttinen parisuhde, henkinen haavoittuvuus, kulttuurin vaikutus ja diagnoosit. Edelleen romanttinen parisuhde piti sisällään läheisyyden, läsnäolon ja hätääntymisen tunteen. Henkinen haavoittuvuus piti sisällään itsetunnon ja ahdistuksen. Kulttuurin kohdalla selvitettiin uskonnon ja etnisen taustan vaikutusta, pornografian ja maskuliinisuuden. Diagnoosit osio piti sisällään lähetteet terapiaan ja tilannearviot.

Tuloksista

Jokainen terapeutti kommentoi liian nopean siemensyöksyn ja seksuaalisen läheisyyden yhteyttä. He kaikki kertoivat, että miehet usein vetäytyvät heidän kumppaneistaan, välttäen sekä seksuaalista että ylipäätänsä läheisyyttä. Usein kumppanit tulkitsivat tämän siten, että mies ei ole kiinnostunut seksistä tai että mies on ollut uskoton. Tähän yhdistyi usein vielä parin puutteellinen kommunikaatio. Yksi terapeuteista arvioi, että tämä ongelma voi ohjata miehiä yhden illan suhteisiin henkisten pettymysten välttämiseksi.

Useimpien terapeuttien mielipide tässä kyselyssä oli, että ongelman hoitaminen terapiassa on ylipäätänsä helpompaa, mikäli kumppani on mukana. Jokainen terapeutti kommentoi, että tämä ongelma aiheuttaa usein miesten kumppaneille henkistä kärsimystä. He voivat olla vihaisia tai sanovat kokevansa miehensä itsekkäiksi. Edelleen he kokevat hankalaksi puhua omista seksuaalisista tarpeistaan, tai voivat syyttää itseään tästä ongelmasta tai jopa pelätä sen olemassaoloa. 5 terapeuttia toi esille, että liian nopea siemensyöksy heikentää miesten itsetuntoa. Pahimmillaan se voi johtaa miehen jopa epätoivoiseksi. Usein myös ahdistus on ongelmana liian nopeasta siemensyöksystä kärsivälle miehelle.

Etnisen taustan tai uskonnon vaikutuksesta kommentoi 6 terapeuttia. Varsinkin muslimitaustaisten miesten tai aasialaista syntyperää olevien miesten oli vaikeampi puhua tästä ongelmasta. Erilaiset ennakkoluulot ja oletukset voivat helpommin olla mukana näissä ryhmissä. Myös hoitomenetelmistä voi tulla helpommin kiistaa. Miesten on usein vaikea tässä yhteydessä toimia myös yhteistyössä naisterapeutin kanssa. Pornografian vaikutuksen terapeutit kokivat pitkälti kielteisenä. Se luo usein miehille epärealistiset odotukset minkälainen miehen seksuaalisen suorituskyvyn pitäisi olla. Miehet määrittelevät usein myös maskuliinisuuttaan heidän seksuaalisen suorituskykynsä kautta. Miehet voivat esimerkiksi välttää keskusteluja muiden miesten kanssa seksistä.

Tutkimuksessa terapeutit kommentoivat myös, että usein lääkäreiden lähetteet ja arvioinnit tästä ongelmasta ovat epämääräisiä tai jopa vääriä. Heidän tulkintansa mukaan jo asiasta puhuminen voidaan kokea muiden terveysalan asiantuntijoiden joukossa vaikeaksi. Terapeutit kannattivat ajatusta, että liian nopealle siemensyöksylle olisi olemassa käytössä virallinen määrittely, joka helpottaisi diagnoosien tekoa, jotka helpottaisivat terapiasuhteen muodostumista.

Yhteenveto

Tämän terapeuttien kohdalla tehdyn tutkimuksen tulokset olivat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa. Liian nopea siemensyöksy on usein merkittävä ongelma siitä kärsivälle miehelle ja hänen parisuhteelleen. Se voi aiheuttaa suurta henkistä kärsimystä myös miehen kumppanille. Täten terapia on hyödyllistä ja siihen tulisi mielellään kummankin osallistua. Terapian avulla voidaan esimerkiksi ongelma normalisoida ja saada realistiset odotusarvot seksielämälle. Terapeuttien mukaan tämä on sitä helpompaa, mitä pitemmästä parisuhteesta on kyse. Henkinen kärsimys ja ahdistus, jota miehet kokevat ongelman johdosta, tuli selvästi esille tutkimuksessa. Pornografian kielteinen väärien mielikuvien luonti tuli selkeästi esille tutkimuksessa.

Jouni Pölösen pohdintaa

Liian nopean siemensyöksyn hoitoon on olemassa myös ertyislääkehoito saatavilla Suomessa. Lisäksi joitain masennuslääkkeitä voidaan käyttää myös hoitomuotona. Tämä edellyttää aina oikean erikoislääkärin (kuten Juhana Piha) kanssa tehtyä diagnoosia ja sovittua asianmukaista hoitoa. Useimmiten miehet saavat apua tähän ongelmaan, yhdistetty terapia- ja lääkehoito on tehokkain yhdistelmä. Joten liian nopeasta siemensyöksystä ei kannatta kärsiä. Lisäksi tämä ongelma ei yleensä katoa ikääntymisen myötä. Juhana Pihan arvion mukaan avunhakijat ovat keskimäärin noin 50 vuotiaita miehiä.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2016; http://dx.doi.org/10.180/14681994.2016.1188200